Selman Transporten → contact selman transport Neem contact op

Privacy policy

Privacy Policy

Selman Transporten B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Selman Transporten B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

–          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

–          Technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

–          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Selman Transporten B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Selman Transporten B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Administratieve doeleinde;

–          Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

–          Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          De overeengekomen opdracht en/of contract.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Selman Transporten B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;

–          Tussenvoegsel;

–          Achternaam;

–          (Zakelijk) Telefoonnummer;

–          (Zakelijk) E-mailadres;

–          Bankgegevens;

–          Btw-code.

Uw persoonsgegevens worden door Selman Transporten B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en). Selman Transporten B.V. bewaart de gegeven totdat de klant of leverancier ons vraagt om de gegevens te verwijderen uit ons systeem.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Selman Transporten B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Selman Transporten B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;

–          Tussenvoegsel;

–          Achternaam;

–          Telefoonnummer;

–          E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Selman Transporten B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en). Selman Transporten B.V. bewaart de gegeven totdat de klant of leverancier ons vraagt om de gegevens te verwijderen uit ons systeem.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Selman Transporten B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Selman Transporten de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;

–          Tussenvoegsel;

–          Achternaam;

–          Telefoonnummer;

–          E-mailadres;

–          Geboortedatum;

–          Salarisgegevens;

–          Kopie ID;

–          BSN-nummer;

–          Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Selman Transporten B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en). De bewaartermijn van de personeelsgegevens overschrijdt de contractduur met respectievelijk 2 tot 5 jaar en daarnaast alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor bijvoorbeeld:

–          Het verzorgen van de salariëring;

–          Het verzorgen van de verzekeringen;

–          Het verzorgen van de pensioenen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens van de medewerkers van Selman Transporten B.V. worden 2 respectievelijk 5 jaar bewaard. (wettelijk verplicht)

De persoonsgegevens die betrekking hebben op de financiële administratie van Selman Transporten B.V. worden 7 jaar bewaard. ( wettelijk verplicht)

De overige persoonsgegevens worden vernietigd wanneer het contact niet uitloopt op een overeenkomst, of wanneer een partij/persoon hier een verzoek tot indient.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–          Alle personen die namens Selman Transporten B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

–          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

–          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

–          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

–          Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Selman Transporten B.V.

Nijverheidstraat 40

6681 LN

Bemmel

administratie@selman.nl

Diensten

Uw betrouwbare partner in de sierteeltsector
selman collectief vervoer
Collectief vervoer
Bekijk dienst
selman overslag
Op- en overslag
Bekijk dienst
selman winkeldistributie
Winkeldistributie
Bekijk dienst